Prevencia, medical wellness

Prevencia, medical wellness

Prevencia znamená predchádzaťchorobám.

Vždy je ľahšie predchádzať vzniku chorôb, ako ho neskôr liečiť. V dnešnej dobe ľudia usilujú udržať svoj zdravotný stav ,pohyblivosť, práceschopnos,ť a práve preto, je dôležité využiť rozličné hévízske kúpeľné liečenia.
Cieľom prevencie je udržanie zdravotného stavu.

Medical wellnes

Pod výrazom medical wellness rozumieme liečenia pod dozorom odborného lekára. Je to predovšetkým liečenie charakteru prevencie primerané na danú osobu.

Typy prevencií

  • primárne / šport, očkovanie,stravovanie, sauna, zanechať fajčenie /
  • sekundárne / liečenie, predchádzať vzniku komplikácií /
  • terciálne /rehabilitácia, príprava návratu pacienta do práce
  • medical wellness / kúry prebiehajú pod stálym dohľadom odborného lekára /